جزئيات
عنوان طرح
تشريح بيان مسئله و اهميت آن (دلايل و ضرورت انجام طرح)
اهداف طرح
پيشينه/ اسناد فرادست/ اسناد پيشنهادي مرتبط براي تنظيم پروپوزال
محدوده سازماني، مكاني و زماني
رئوس شرح خدمات
خروجي هاي مورد انتظار و كاربست (پيامد هاي مورد انتظار طرح در رفع نياز ها)
مدت زمان انجام پروژه به ماه
برآورد قيمت (بودجه طرح)
نام و اطلاعات تماس كارشناس مربوطه
نوع طرح